cover
Filter by Year
BARADHA
ISSN : -     EISSN : -
Jurnal Online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa - Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Jurnal Online yang menyajikan artikel-artikel dan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, baik ditulis dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa.
Articles
301
Articles
‚Äč
PAMILIHE TEMBUNG SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN WONG AGUNG GURIT PUNJUL RONG PULUH ANGGITANE BUDI PALOPO

YUDA ARDINATA, LUQMAN, , MURDIYANTO

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAK PAMILIHE TEMBUNG SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN WONG AGUNG GURIT PUNJUL RONG PULUH ANGGITANE BUDI PALOPO Jeneng : Luqman Yuda Ardinata NIM : 12020114240 Prodi/Jurusan : S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas : Bahasa Dan Seni Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Dr. Murdiyanto, M.Hum Taun : 2019 Guritan-guritan anggitane Budi Palopo kang ana sajrone antologi Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh nduweni titikan kang mligi tinimbang liyane utamane ngenani daya sosial, daya spiritual, lan pamilihe tembung sing dienggo. Punjere panliten iki yaiku pamilihe tembung kang dienggo dening juru gurit tumrap guritan sajrone antologi geguritan kasebut. Kanggo nemokake pamilihing tembung sajrone antologi geguritan kasebut kanthi dhasar kasebut underane panliten yaiku (1) carane juru gurit milih tembung, (2) tembung sing dipilih sajrone geguritan, lan (3) dayane tembung sing dipilih sajrone geguritan. Teori kang dienggo sajrone panliten iki yaiku tintingan stilistika. Panliten iki klebu jinise panliten basa lan asipat dheskriptif. Sumber dhatane yaiku antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo. Dhata kang digunakake yaiku dhata kang awujud tembung, frasa, lan ukara kang ana sajrone antologi geguritan kasebut. Metodhe sajrone panliten iki nggunakake metodhe kuwalitatif dheskriptif. Asil panliten ngenani pamilihing tembung, sajrone geguritan ing antologi Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo diperang dadi telu, yaiku asile panliten kapisan ngenani carane juru gurit milih tembung, ana telu yaiku (1) konvensional, (2) inovatif, lan (3) uwal saka konvensi kang wis ana. Asile panliten kapindho yaiku ngenani tembung sing dipilih pangripta sajrone antologi geguritan kasebut ana loro yaiku (1) jinise tembung sing dipilih lan (2) sumber asale tembung sing dipilih. Tembung sing dipilih diperang maneh dadi telu, yaiku (1) tembung kang umum, (2) pocapan, lan (3) simbul. Dene sumber asale tembung diperang dadi telu, yaiku (1) basa padinan ,(2) basa manca, lan (3) basa kawi. Asil panliten katelu, ngenani dayane tembung sing dipilih dening Budi Palopo sajrone antologi geguritan kasebut ana papat, yaiku (1) daya kognitif, (2) daya sosial, (3) daya spiritual, lan (4) daya estetik. Daya sosial dipereng dadi loro, yaiku (1) sosial politik lan (2) sosial budaya. Banjur daya spiritual diperang dadi loro, yaiku (1) manungsa marang Pengeran lan (2) Pengeran maranga manungsa. Tembung wigati : pamilihe tembung, guritan, stilistika

TRADHISI TURUHAN PUSAKA ING DESA NGLIMAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK (Tintingan Folklor)

RENGGO ASRI, DUNI, SUSILO, YOHAN

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tradhisi kalebu warisan budaya saka para leluhur kang nganti saiki isih dilakokake lan nduweni legendha,makna, lan tujuwan sing beda-beda. Babagan iki kaya dene ing Tradhisi Turuhan Pusaka kang nganti saiki isihditindakake dening warga desa Ngliman. Underan paliten iki yaiku: 1) Kepriye legendha makam Ki Ageng Ngaliman; 2)Kepriye tata laku tradhisi; 3) Makna ubarampe apa sing ana ing tradhisi turuhan pusaka; 4) Apa pigunane; 5) Kepriyeowah-owahane TTP tumrap masyarakat.Paedah panliten iki, yaiku: 1) Nambahi kawruh ngenani tradhisi utamane TTP; 2) Nglestarekake kabudayanJawa saka warisan cikal bakal TTP; 3) Kanggo dhokumentasi, mligine tumrap masyarakat Desa Ngliman ing babagankabudayan amrih tansah dijaga lan diuri-uri supaya bisa dimengerteni kabeh dhaerah saka sajabane Desa Ngliman; 4)Owah-owahan diandharake kanggo mangerteni pambeda-pambeda kang ana sajrone TTP yaiku pambeda saka jamanbiyen nganti jaman saiki.Tradhisi Turuhan Pusaka iki bakal ditintingi nggunakake tintingan folklor. Amarga Tradhisi Turuhan Pusaka ikiminangka folklor saperangan lisan kang ngrembug bab makna lan fungsi folklor kanggo masyarakat. Kanggo ndhudhahmasalah sajrone panliten iki kudu nggunakake teori lan konsep kang cundhuk karo masalah. Kanggo ngandharakebabagan makna nggunakake konsep makna simbolis yaiku teori semiotik Pierce. Owah-owahan nggunakake konsepKoentjaraningrat. Fungsi nggunakake teori saka William R. Bascom lan Alan Dundes. Panliten iki uga nggunakakeancangan kualitatif kanthi metodhe deskriptif. Metodhe lan teknik ngumpulake dhata ditindakake kanthi cara observasi,wawancara, lan dhokumentasi. Yen tata carane ngolah lan nganalisis dhata yaiku panliti ngumpulake dhata, milah-milihdhata, nglarifikasi dhata, banjur nganalisis dhata.Legendha makam Ki Ageng Ngaliman ngasilake yaiku Tradhisi Turuhan Pusaka, tata laku tradhisi, ubarampekang digunakake yaiku tumpeng, pitik panggang, urap-urap, gedhang raja, jajan pasar, ambengan, kembang setaman,menyan, maron, kain mori, lan obor. Sakabehing ubarampe nduweni makna tumprap masyarakat desa Ngliman. Tradhisituruhan pusaka nduweni piguna yaiku system proyeksi, pengesahe kabudayan, sarana pendhidhikan lan alat pengendhalisosial. Owah-owahane tradhisi diperang dadi loro yaiku tata laku nindakake tradhisi lan ubarampe kang digunakake.Banjur faktor kang njalari owah yaiku anane unsur anyar kang mlebu sajrone tradhisi turuhan pusaka.Tembung Wigati : Legendha Makam Ki Ageng Ngaliman, Tradhisi Turuhan Pusaka

PRESUPOSISI ING WACANA BASA NJALUK PANGAPURA ING DESA BICAK, KECAMATAN TROWULAN, KABUPATEN MOJOKERTO

, M.ROBI, PAIRIN, UDJANG

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Presuposisi ing basa Jawa wis tau ditliti nanging asil panliten kang mligi lan rinci ngenanipresuposisi ing wacana basa isih durung tau ana. Presuposisi ing wacana basa njaluk pangapura ing DesaBicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto mujudake pangira-ira kang tuwuh ing tuturan njalukpangapura kang dituturake dening warga Desa Bicak. Adhedhasar bab kasebut, panliten iki dipunjerakengenani presuposisi ing wacana njaluk pangapura. Dene undere panliten iki, yaiku: (1) jinise presuposisiing wacana basa njaluk pangapura ing Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, (2) Polawujud presuposisi ing wacana basa njaluk pangapura ing Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, KabupatenMojokerto, lan (3) Asile proses presuposisi ing wacana basa njaluk pangapura ing Desa Bicak, KecamatanTrowulan, Kabupaten Mojokerto. Tujuwan panliten iki yaiku ngandharake lan njlentrehake jinis, polawujud lan asile presupsosisi ing wacana basa njaluk pangapura ing Desa Bicak, Kecamatan Trowulan,Kabupaten Mojokerto.Panliten iki kalebu panliten etnografis komunikatif. Dhata sajrone panliten iki yaiku wacana basanjaluk pangapura, dene sumber dhata panliten iki yaiku pacaturane warga Desa Bicak kang nggunakakebasa Jawa.Teori kang digunakake kanggo ngandharake lan jlentrehake dhata yaiku teori presuposisi. Dhatakasebut saka asil nyemak lan nyathet tuturan njaluk pangapura kang dituturake warga desa Bicak.Sabanjure, dhata kasebut dijlentrehake nganggo metodhe padan pragmatis. Jinise presuposisi ing wacanabasa njaluk pangapura ing Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ana 5 jinis presuposisi.Pola wujud presuposisi ing wacana basa njaluk pangapura ing Desa Bicak, Kecamatan Trowulan,Kabupaten Mojokerto ana 3 wujud. Asile proses presuposisi ing wacana basa njaluk pangapura ing DesaBicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ana 2 asil presuposisi.Tembung wigati: Presuposisi, Wacana Basa Njaluk Pangapura

MAJAS PERBANDINGAN, PENEGASAN, LAN SINDIRAN SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN LAYANG SAKA KEKASIH ANGGITANE R. DJOKO PRAKOSA (Tintingan Stilistika)

SOFFAN HADI, REZKY, , SURANA

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Antologi geguritan Layang Saka Kekasih anggitane R. Djoko Prakosa minangka karya sastra kang endah, mligine ngenani permajasan. Underan panliten, yaiku: (1) kepriye wujud majas perbandingan sajrone antologi geguritan Layang Saka Kekasih anggitane R. Djoko Prakosa? (2) kepriye wujude majas penegasan sajrone antologi geguritan Layang Saka Kekasih anggitane R. Djoko Prakosa? (3) kepriye wujud majas sindiran sajrone antologi geguritan Layang Saka Kekasih anggitane R. Djoko Prakosa? Mula ing panliten iki bakal dianalisis nggunakake tintingan stilistika. Stilistika minangka ilmu kang nliti panganggone basa lan lelewane basa sajrone karya sastra. Panliten iki nggunakake teori-teori kang gegayutan karo lelewane basa. Teori kang wigati sajrone panliten iki yaiku nengenake ngenani permajasan. Metode kang digunakake sajrone panliten iki yaiku metode deskriptif kualitatif. Sumber dhata sajrone panliten iki yaiku arupa antologi geguritan Layang Saka Kekasih anggitane R. Djoko Prakosa. Dhata sajrone panliten iki yaiku awujud tembung-tembung lan ukara-ukara kang ngandhut anane majas sing digunakake dening penggurit. Dhata-dhata kasebut dikumpulake kanthi teknik maca, nyimak, cathet, lan nglasifikasi. Teknik analisis dhata sajrone panliten iki nggunakake teknik analisis deskriptif. Asile panliten nuduhake majas perbandingan sajrone antologi geguritan LSK ngemu 11 majas perbandingan, yaiku majas personifikasi, depersonifikasi, metafora, alegori, hiperbola, litoses, simile, hipalase, eponim, simbolik, lan anantomasia. Banjur majas penegasan ana 4 majas, yaiku majas pleonasme, repitisi, retoris utawa erotesis, lan aferesis. Dene kang pungkasan yaiku majas sindiran ana 2 majas yaiku majas ironi, lan sinisme. Kata kunci: majas perbandingan, majas penegasan, majas sindiran utawa pasemon.

RASA KUWATIR SAJRONE NOVEL LEDHEK SAKA ERENG-ERENGE GUNUNG WILIS ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD)

ROZZAQI, MUHAMAD, , DARNI

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sakabehe manungsa nduweni pepenginan utawa id. Pepenginan kasebut bisa kasembadan lumantar ego lan bisa dijaga lumantar superego. Saka katelu kapribaden kasebut bisa nuwuhake masalah kapribaden ana ing kajiwane manungsa. Novel kanthi irah-irahan Ledhek saka Ereng-erenge Gunung Wilis kang kacekak LSEGW, nyritakake lelakone paraga utama Lastri kang nduwe masalah kajiwan awujud rasa kuwatir. Rasa kuwatir kasebut tuwuh amarga sajrone pepenginan utawa id, ego, lan superego ora laras lan ora sadalan. kadadeyan kasebut ndadekake rasa katentremane Lastri antuk tekanan lan ndadekake Lastri kadunungan masalah kajiwan. Dheweke nggunakake cara kanggo ngatasi rasa kuwatir kasebut kanthi cara mekanisme pertahanan ego. Adhedhasar landhesan kasebut, underan panliten iki yaiku: (1) kepriye wujud struktur kapribaden, (2) wujud masalah kajiwan arupa rasa kuwatir (3) mekanisme pertahanan ego sajrone novel LSEGW anggitane Tulus Setiyadi. Tujuwan saka panliten ngandharake (1) struktur kapribaden (2) wujud masalah kajiwan rasa kuwatir (3) upaya paraga nggunakake mekanisme pertahanan ego sajrone novel LSEGW anggitane Tulus Setiyadi. Dene paedah saka panliten yaiku nambahi kawruh tumrap pamaca, ngrembakake kritik analisis sastra mligine ana ing kajian psikologi sastra, sarta asile panliten diajab bisa kanggo seserepan ilmu sabanjure. Teori kang digunakake sajrone panliten iki yaiku teori psikoanalisis Sigmund Freud. Panliten iki kalebu panliten kwalitatif kang nggunakake metodhe analisis dheskriptif . Sumber panliten kang digunakake yaiku dhata primer kang arupa novel LSEGW anggitane Tulus Setiyadi, dene dhata sekunder kanggo nintingi novel kasebut yaiku teori psikoanalisis Sigmund Freud. Dhata panliten iki yaiku pethikan ukara, swasana, lan kadadeyan. Dene tata cara nglumpukake dhata yaiku kanthi teknik pustaka, maca, cathet lan klasifikasi. Analisis dhata ditindakake kanthi cara nintingi struktur kapribaden, masalah kajiwan arupa rasa kuwatir lan mekanisme pertahanan ego paraga. Banjur nggawe dudutan saka sakabehing analisis dhata. Asil saka panliten kang kapisan bisa didudut yen paraga Lastri minangka paraga kang nduweni superego kang kuwat amerga nengenake kasunyatan lan kautaman ana ing panguripane senadyan akeh banget tekanan kang ngincim kajiwane. anane kontrol sosial uga mangaribawani id-e supaya bisa dikendhalekake dening superego. Sesambungan id klawan ego lan superego nuwuhake asil kang kapindho. Asil kapindho yaiku masalah kajiwane Lastri kang arupa rasa kuwatir. Rasa kuwatir kaperang dadi telu yaiku rasa kuwatir neurotis, moral, lan realistis. Rasa kuwatire Lastri kang paling onjo yaiku rasa kuwatir neurotis. Lastri ora yakin lan ora manteb marang pamikiran lan lakune dhewe. Mula bisa nyrimpeti laku panguripane lan nuwuhake telung rasa kuwatir mligine rasa kuwatir neurotis. Rasa kuwatir neurotis kaperang dadi telung perangan yaiku rasa bingung, sumelang lan sedhih. Asil panliten Katelu, kanggo ngatasi rasa kuwatir supaya ora kedlarung-dlarung lan ora ngincim kajiwane, Lastri nggunakake cara mekanisme pertahanan ego kang kaperang dadi telu yaiku represi, proyeksi, rasionalisasi. Sistem kang paling onjo yaiku sistem proyeksi amerga Lastri bisa menehi gegambaran utawa panemu saka pamikirane kang kuwat supaya bisa ditrima dening wong liya. Tembung wigati: Rasa kuwatir, Neurotis, lan Superego.

LARA LAPA SAJRONE NOVEL SUMI ANGGITANE TIWIEK S A (Tintingan Sosiologi Sastra)

PUTRA KESUMA, RIZKY, SULISTIANI, SRI

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Novel kanthi irah-irahan Sumi iki nyritakake kahanan lara lapa kang disandhang dening paraga sajrone crita. Sajrone novel Sumi anggitane Tiwiek S A iki ana prakara-prakara sosial kang ndadekake paraga sajrone novel Sumi iki nandhang lara lapa. Kahanan sosial awujud lara lapa bisa dionceki nganggo tintingan sosiologi sastra. Adhedhasar andharan kasebut underane panliten yaiku; (1) Kepriye kahanan lara lapa sajrone novel Sumi?; (2) Kepriye sebabe lara lapa sajrone novel Sumi?; (3) Kepriye upaya kanggo ngrampungi lara lapa sajrone novel Sumi?; (4) Kepriye gayutane lara lapa sajrone novel Sumi anggitane Tiwiek S A karo realitas sosial sajrone bebrayan? Mula ancase panliten iki; (1) Ngandharake kahanan lara lapa; (2) Ngandharake sebabe lara lapa; (3) Ngandharake upaya kanggo ngrampungi lara lapa; (4) Ngandharake gayutane lara lapa karo realitas sosial sajrone bebrayan. Paedah saka panliten iki yaiku; (1) Bisa nambahi kawruh sajrone pengkajian karya sastra; (2) Bisa menehi sumbangsih tumrap ilmu sastra Jawa modern ngenani sosiologi sastra; (3) Bisa kanggo bahan tetimbangan uga bahan pembandhing sajrone nindakake panliten kang nggunakake tintingan sosiologi sastra. Panliten iki nggunakake tintingan sosiologi sastra Ian Watt, kang ngandharake yen sosiologi sastra minangka kaca benggala kanggo masyarakat, sing ditliti yaiku sepira adohe sastra njlentrehake urip kang ana sajrone masyarakat, lan nduweni fungsi sosial sastra, sing ditliti yaiku sesambungan antarane nilai-nilai sosial kang nduweni daya pangaribawa tumrap karya sastra. Metode panliten iki nggunakake dheskriptif kualitatif. Sumber dhata kang digunakake yaiku dhata primer kang arupa novel kanthi irah-irahan Sumi, dene dhata sekunder yaiku artikel kang gayut karo kahanan lara lapa. Dhata sing digunakake sajrone panliten iki arupa tetembungan, ukara, wacana kang ana ing novel Sumi, banjur tata cara kanggo ngumpulake dhata kang digunakake ing panliten iki yaiku tenik studi pustaka. Asile panliten iki (1) Ngandharake kahanan lara lapa, kayata durung bisa mbayar es-pe-pe, dikunjara; (2) Ngandharake sebabe lara lapa kayata faktor Indhividhu (sikap, pendhidhikan, lan ekonomi), faktor sosial (difitnah lan diapusi wong liya); (3) Ngandharake upaya kanggo ngrampungi lara lapa, kayata ngadol dhipan, golek utangan, lan minggat; (4) Ngandharake gayutane lara lapa sajrone novel karo realitas sosial sajrone bebrayan. Tembung wigati : Lara lapa, Sosiologi, Sosiologi Sastra

STATUS SOSIAL SAJRONE KUMPULAN CERKAK EMAK, SAYAK LAN HEM KOTHAK-KOTHAK ANGGITANE ANJRAH LELONO BROTO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)

HAMMI, MUFARRIZAL, , DARNI

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kumpulan Cerkak Emak, Sayak lan Hem Kothak-Kothak anggitane Anjrah Lelono Broto mujudake karyasastra jawa modern kang ngandhut status sosial. Kumpulan Cerkak kasebut nyritakake sesambungan antarane manungsaliyane ing tengah masyarakat kang diwujudake kanthi anane gegambarane masyarakat kang duweni kalungguhan singnengenake bab status sosial. Panliten iki nduweni ancas yaiku (1) ngandharake wujud ekonomi; (2) ngandharake wujudpakaryan; lan (3) ngandharake wujud pendhidikan.Asile panliten iki nuduhake yen kumpulan cerkak ESLHKK anggitane Anjrah Lelono Broto kalebu karyasastra kang ngemot maneka aspek status sosial. Aspek-aspek status sosial kasebut nengenake wujud kalungguhane paraparaga tumrap lingkungan sosial sing ana sajrone crita. Wujud ekonomine paraga diperang dadi telung perangan yaiku(1) sugih; (2) cukup; lan (3) kancingkrangan, dene pakaryan sajrone crita kaperang dadi papat perangan yaiku pegaweswasta, pegawe negeri, pengusaha lan seniman. Asile panliten sabanjure nuduhake dene wujud pendhidikan kaperanglima yaiku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sarjana lan kursus.Tembung wigati: status sosial, ekonomi, pakaryan, pendhidikan

KONSTRUKSI RESULTATIF ING BASA JAWA

CITRA PURWANINGRUM, NICKA, ADIPITOYO, SUGENG

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Konstruksi resultatif ing basa Jawa minangka perangane makna lan isi sajrone semantik gramatikal. Konstruksiresultatif dicakake sajrone ukara kanthi tujuwan ngirit tembung. Sajrone basa Jawa, konstruksi resultatif lumrahdigunakake nanging ora nduweni jeneng sing mligi, mula panliten iki kalebu panliten sing mirunggan. Panliten iki ugakalebu manjila amarga nduweni tata urutan sing mligi. Panliten ngenani konstruksi resultatif ing basa Jawa isih winates,mligine ngenani perangan lan tata urutane. Mula saka kuwi panliten iki nduweni tujuwan kanggo ngandharake lannjlentrehake tata urutan wujud, guna, lan kalungguhan sajrone perangan konstruksi resultatif. Asil panliten iki nduwenipaedah teoretis yaiku bisa aweh guna tumrap pangrembakane ilmu basa Jawa mligine semantik lan sintaksis. Denepaedah praktise bisa nambahi materi pasinaon ing pawiyatan luhur.Panliten iki nggunakake teori transformasi generatif. Tata makaryane teori transformasi generatif diperang daditelu adhedhasar triaspek sintaksis, yaiku wujud, guna, lan kalungguhan. Panliten iki kalebu jinis panliten dheskriptifsing asipat sinkronis. Dhata lan sumber dhata sajrone panliten iki yaiku konstruksi resultatif ing basa Jawa awujudukara sing dijupuk saka kalawarti Jaya Baya taun 2015-2017. Dhata diklumpukake nganggo metodhe nyathet.Tatacarane njlentrehake dhata nggunakake metodhe agih. Asile njlentrehake dhata disuguhake nggunakake metodheformal informal.Asile panliten iki awujud tata urutan sajrone perangan konstruksi resultatif. Kanggo mbedakake ing antaraneperangan kasebut bisa dideleng saka wasesane. Adhedhasar andharan kasebut bisa didudut yen konstruksi resultatif ingbasa Jawa diperang dadi loro. Panliten iki njangkepi panliten-panliten sadurunge. Senadyan njangkepi, nanging isihakeh topik saka konstruksi resultatif sing durung diandharake kanthi njlimet sajrone panliten iki, diajab ana panlitenmaneh sing bisa njangkepi.Tembung-tembung wigati : Konstruksi, Konstruksi resultatif.

SESAMBUNGAN SEMANTIS PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIK SAJRONE TETEMBUNGAN BAB KEMASAN ING DESA KAUMAN KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

CRIFFANI PUTRI, YENY, ADIPITOYO, SUGENG

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tetembungan bidhang tatacara panguripane wong Jawa subbidhang kemasan ing Desa Kauman KecamatanBangil Kabupaten Pasuruan nduweni sesambungan semantik leksikal. Tetembungane nduweni tetenger kangmbedakake klawan subbidhang liyane. Mula, tetembungan kasebut digoleki sesambungan semantis paradhigmatik lansintagmatike, kang dhatane dijlentrehake nganggo teori fitur dhistingtif teges. Senajan wis tau ditliti, nanging anggonemerang jinise durung jangkep. Tujuwan utamane panliten iki yaiku ngandharake lan njelntrehake sesambungansemantis paradhigmatik lan sintagmatik sajrone tetembungan bab kemasan, dene tujuwan mligine yaiku ngandharakelan njlentrehake jinise sesambungan semantis paradhigmatik sajrone tetembungan bab kemasan, lan ngandharake lannjlentrehake jinise sesambungan semantis sintagmatik sajrone tetembungan bab kemasan.Panliten iki kalebu jinis panliten linguistik dheskriptif kang asipat sinkronis. Dhatane awujud tetembungan babkemasan ing Desa Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, kang diolehi kanthi cara nyemak lan wawancara.Banjur jinise sesambungan paradhigmatik digoleki kanthi jlentrehan perangan teges, dene sesambungan sintagmatikenganggo jlentrehan struktur batin. Sawise iku, asile panliten disuguhake kanthi cara formal lan informal.Asile panliten iki yaiku, jinise sesambungan paradhigmatik sajrone tetembungan bab kemasan cacahe ana 4yaiku hiponim, kohiponim, hipernim, kohipernim. Patang jinis iki saben perangane dipantha dadi 3 adhedhasar tatarane,yaiku panggarape matrial, tataurut, lan tatacara. Dene jinise sesambungan sintagmatik cacahe ana 2, yaiku enkapsulasilan dhistribusi, adhedhasar persentase drajat bebedan lan pepadhane dipantha dadi 3 saben perangane yaiku kadhardhuwur, kadhar sedhengan, lan kadhar endhek. Adhedhasar asile panliten, bisa didudut yen panliten iki nguwatakekonsep ngenani jinise sesambungan semantis paradhigmatik lan sintagmatik ing ilmu semantik leksikal.Tembung-tembung wigati : tetembungan, sesambungan semantis paradhigmatik, lan sesambungan semantissintagmatik.

PANGARIBAWANE LEGENDHA PASAREAN SYEKH BASARUDIN TUMRAP TRADHISI NYADRAN ING DHUSUN SRIGADING DESA BOLOREJO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Folklor)

DWI MAHARDIKA, ADITYAWAN, , SUKARMAN

BARADHA Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : BARADHA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Folklor minangka saperangan kabudayan kolektif kang sumebar lan diwarisake turun temurun kanthitradhisional. Folklor diwarisake kanthi versi/ ragam kang beda-beda, bisa awujud lisan utawa tulisan. Salah sawijinefolklor lisan yaiku Pangaribawane Legendha Pasarean Syekh Basarudin Tumrap Tradhisi Nyadran ing DhusunSrigading Desa Bolorejo Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung. Legendha kasebut bakal dirembuk kanthitintingan folklor. Legendha kasebut diprecaya para warga minangka papan kang kramat. Syekh Basarudin mujudakepawongan kang nyebarake Islam kapisan ing Dhusun Srigading.Kanggo ngonceki punjere panliten digunakake analisis lan konsep kang cundhuk karo masalah kang arepdionceki. Konsep utawa analisis kasebut antarane, kanggo nganalisis ngenani wujud legendha, yaiku nggunakakekonsep folklor kang diandharake dening Danandjaja. Kanggo nganalisis bab maknane migunakake analisise Sudikan.Kanggo nganalisis bab nilai-nilaine migunakake analisise Latini. Kanggo nganalisis fungsine nggunakake konsepeAllan Dundes.Underane panliten iki yaiku kepriye wujud PLPSBTTN, kepriye makna simbol kang kinandhut sajronePLPSBTTN, nilai-nilai budaya apa wae kang kinandhut sajrone PLPSBTTN, kepriye fungsi sosiale PLPSBTTN,kepriye kalungguhane PLPSBTTN tumrap masyarakat. Jumbuh karo underane panliten kasebut bisa diandharaketujuwan panliten, yaiku ngandharake kepriye wujude PLPSBTTN, njlentrehake ngenani makna simbol kang kinandhutsajrone PLPSBTTN, njlentrehake nilai-nilai apa wae kang kinandhut sajrone PLPSBTTN, nemokake lan njlentrehakengenani fungsi sosial PLPSBTTN tumrap masyarakat, ngandharake kalungguhane PLPSBTTN tumrap masyarakat.Paedah panliten iki kanggo nambahi kawruh ngenaniPLPSBTTNing Dhusun Srigading Desa Bolorejo KecamatanKauman Kabupaten Tulungagung.Asile panliten yaiku critane bisa dadi patuladhane kanggo para pamudha panyengkuyunge. Makna simbol kangkinandhut sajrone legendha yaiku awujud watu maesan, kali kang ana iwake, kembang wangi, lan tumpengan. Nilaibudaya kang kinandhut sajrone legendha awujud nilai didaktis, nilai etik, lan religi. Fungsi utawa piguna legendhakasebut yaikukanggo mbiyantu sarana panggulawentah marang wong enom, sarana kritik sosial, sarana panglipur,sarana ngupadi katentreman batin, sarana dedonga lan ngibadah, uga sarana kanggo nguri-uri kabudayan. Kalungguhanlegendha tumrap masyarakat yaiku kang awujud masyarakat kang precaya, masyarakat kang ora precaya, lanmasyarakat kang ora nggatekake.Tembung wigati : legendha pasarean, nilai-nilai budaya, folklor.